Still0101_00000

 اولین نمایندگی فروش شرکت آرین دیزل پایا در استان یزد ، در تاریخ  پنجم بهمن ماه سال 1400 توسط مدیرعامل و مدیران ارشد این شرکت افتتاح گردید. 
نمایندگی آقای سجاد افشاری به کد 3511 واقع در یزد، سرچشمه زارچ ، لاین کندرو می باشد.